บุคลากรสาธารณสุข

                     บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพศาล

นางชนิทย์  โยธคล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพศาล
nim

นางศิรประภา ธิติเมธาวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
serapapa101@gmail.com

นายพิชิตชัย  วงศ์คำจันทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
raptor0015@gmail.com
นางสาวอักษร  ไวยศรีแสง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
noonim-aksorn@hotmail.co.th
นางสมศรี  อ่อนน้อม
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นายสาธิต  สีหาวัฒน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางบุญนาค  นนท์สูงเนิน
พนักงานทำความสะอาด

ประชุมวิชาการ

ส้ม

เสื้อจักรยาน